O placówce

Informacje o placówce

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie przedstawia graficznie poniższy schemat.

Informacje o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Informacje o szkołach w placówce

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Głogowie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
a) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204,
b) Stolarz – numer klasyfikacji zawodu 752205.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Głogowie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku:
a) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204.

Szkoła obejmuje kształceniem specjalnym (ogólnym i zawodowym) młodzież niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (nauczanie resocjalizujące). Szkoła organizuje kształcenie i wychowanie, które, stosownie do potrzeb, umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnia zaburzone funkcje oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatoweUstawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przez właściwe organy państwowe, a w szczególności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Szkoła realizuje ponadto cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
 3. Zadania szkoły:
  a) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata;
  b) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i branżowej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie;
  c) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przez rozwój kompetencji komunikacyjnych (TIK);
  d) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

Do pobrania statuty szkół:

Informacje o internacie w placówce

W internacie realizowane są następujące zadania:

 • zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych;
 • praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna,
 • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.

Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. Kryteria przydziału wychowanków oraz warunki pobytu w tych grupach określa szczegółowo przyjęty system wychowawczy. W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

Informacje o warsztatach szkolnych

Warsztaty szkolne stanowią integralną część szkoły, są placówką dydaktyczną realizującą cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty zapewniając uczniom:

 • zdobywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego zawodu;
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • przygotowanie zawodowe w ramach kursów kwalifikacyjnych:
  • Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli
  • Spawanie stali niestopowych elektrodami otulonymi
  • Murarz
 • przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej;
 • kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej;
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi;
 • kształtowanie pożądanych postaw i norm społecznych.

Zespół diagnostyczny schroniska dla nieletnich

W skład zespołu wchodzą:

 • psycholog
 • pedagog

Do zadań zespołu diagnostycznego należy:

 • opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby sądu, prokuratury
  i innych organów zewnętrznych,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień,
 • w oparciu o materiał diagnostyczny planowanie działań reedukacyjnych i sposobu ich realizacji;
 • udzielanie wychowankom pomocy w adaptacji do nowych warunków,
 • otaczanie szczególną opieką wychowanków pozbawionych wsparcia ze strony rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi, o niskiej pozycji w nieformalnej strukturze grupy, ujawniających deficyty rozwojowe, trudności dydaktyczne,
 • praca indywidualna z wychowankami /rozmowy wspierające, podtrzymujące; motywowanie do pozytywnych zachowań, korygowanie nieprawidłowych postaw/,
 • przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia,
 • systematyczna działalność edukacyjna dotycząca profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki z zakresu innych zachowań ryzykownych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • udzielanie wychowankom pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych, rodzinnych,
 • wspieranie rodziców, opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, udzielanie porad, konsultacji.

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zakładu poprawczego

W skład zespołu wchodzą:

 • psycholog
 • pedagog
 • pedagog-terapeuta

W myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich , do zadań zespołu diagnostyczno – korekcyjnego należy:

 • Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:
  • zajęć psychoedukacyjnych,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • porad dla wychowanków, konsultacji i warsztatów,
  • działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych.
 • Udzielanie rodzicom wychowanków pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Podjęcie działań związanych z przyjęciem wychowanka do zakładu poprawczego, a w szczególności :
  • przeprowadzenie z nieletnim rozmowy wstępnej,
  • poddanie nieletniego badaniom osobopoznawczym.
 • Prowadzić proces resocjalizacji wychowanka w oparciu o indywidualną diagnozę
  i indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga i psychologa z udziałem wychowanka, wychowawcy – patrona oraz innych pracowników zakładu.
 • Opiniować funkcjonowanie wychowanków w warunkach zakładu poprawczego na potrzeby Sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Opracowywać pisemne informacje dla rodziców (opiekunów) nieletnich o postępach
  w procesie resocjalizacji wychowanków.

Zespół diagnostyczno – korekcyjny zakładu poprawczego ściśle współpracuje z terapeutą uzależnień, konsultując przypadki wychowanków eksperymentujących ze środkami odurzającymi, wykazujących cechy szkodliwego przyjmowania środków psychoaktywnych lub uzależnienia od tych substancji.