COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Procedura wdrażana jest w związku z zachorowaniami na choroby zakaźne oraz ze wzrostem liczby zachorowań w okolicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.
Celem procedury jest ograniczenie możliwości zakażenia wśród wychowanków i pracowników Zakładu oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

PROCEDURĘ WPROWADZA SIĘ DO CZASU USTĄPIENIA ZAGROŻENIA I JEJ ODWOŁANIA.

I. ZADANIA OGÓLNE I PROFILAKTYKA

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania się do zaleceń i rekomendacji GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO, MINISTRA ZDROWIA oraz podległych im służb i podmiotów, a także szczegółowych zaleceń organu prowadzącego – MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.
 2. Pracowników sprawujących opiekę nad wychowankami zobowiązuje się do wdrażania i nadzoru nad stosowaniem powyższych zaleceń przez wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska.
 3. Osobą sprawującą stałe monitorowanie informacji i zaleceń GIS jest Pielęgniarka.
 4. Zobowiązuje się Pielęgniarkę do przekazywania informacji Dyrektorowi Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich celem ich wdrożenia.
 5. Zobowiązuje się Pielęgniarkę do stałego monitorowania osób przebywających na terenie Zakładu, a w szczególności wychowanków i pracowników.
 6. Wprowadza się doraźne zwiększenie zaopatrzenia w podstawowe środki ochrony osobistej, środki higieny przez Dział Gospodarczy.
 7. Wprowadza się doraźne zwiększenie środków dezynfekcyjnych przez Pielęgniarkę.
 8. Wprowadza się zakaz wstępu na teren Zakładu poprawczego osób z objawami chorobowymi, mogącymi wsazywać na zarażenie , tj. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, realizowany przez pracowników Działu Ochrony.
 9. Zobowiązuje się pracowników Działu Ochrony do przeprowadzania kontrolnych pomiarów temperatury termometrem bezdotykowym wszystkich osób przy wejściu wchodzących na teren Zakładu, a w przypadku stwierdzonej podwyższonej temperatury ciała – 38 stopni- zobowiązania do natychmiastowego opuszczenia terenu Zakładu.
 10. Wprowadza się , pod nadzorem pracowników Działu Ochrony, dezynfekcję dłoni wszystkich osób wchodzących na teren placówki.
 11. Wprowadza się zakaz dopuszczania do pracy pracowników z objawami wskazującymi na ewntualne zarażenie.
 12. Zobowiązuje się wszystkich Kierowników działów organizacyjnych do codziennego przekazywania Dyrektorowi Zakładu informacji od pracowników, w sprawie przypadków objęcia kwarantanną lub przypadków zakażenia.
 13. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym, a w razie ewentualnego pogorszenia się stanu zdrowia lub objęcia kwarantanną, do niezwłocznego udzielenia informacji Dyrektorowi Zakładu.

II. ORGANIZACJA PRACY W RAZIE ZWIĘKSZONEJ LICZBY ZAKAŻEŃ W REGIONIE LOKALIZACJI ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W GŁOGOWIE

I. ORGANIZACJA PRACY I OBIEG KORESPONDENCJI

 1. Zobowiązuje się Kierowników wszystkich działów organizacyjnych do maksymalnegouwzględnienia w razie potrzeby pracy zdalnej.
 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do wykorzystywania w codziennych kontaktach, w maksymalnymstopniu, do korzystania z drogi telefonicznej, sms lub e-mail.
 3. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za odbiór korespondencji do stosowania się do instrukcji ( załącznik NR.1).
 4. Wprowadza się ograniczenie realizacji zaopatrzenia do podstawowych dostaw i ograniczonej częstotliwości.

II. WEJŚCIA NA TEREN ZAKŁADU

 1. Wprowadza się czasowe wstrzymanie odwiedzin wychowanków.
 2. Wprowadza się czasowe wstrzymanie udzielania przepustek wychowankom.
 3. Wprowadza się czasowe wsztrzymanie udziału wychowanków w zajęciach, wycieczkach poza Zakładem.
 4. Wprowadza się czasowe wstrzymanie zajęć dla wychowanków z udziałem osób z zewnątrz Zakładu.
 5. Zobowiązuje się pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad wychowankami do:
  • bezzwłocznego zgłaszania wszystkich przypadków zachorowań i objawów chorobowych wśród wychowanków
  • zapewnienia wzmożonej higieny, dostępu do środków czystości, higieny osobistej oraz dezynfekcyjnych, zgodnie z zaleceniami
  • zapewnienia właściwych, do wykonywanych zajęć, warunków i zagrożeń, stroju oraz wyżywienia
  • realizowanych zajęć edukacyjno-informatycznych związanych z zaistniałą sytuacją
  • przestrzegania w codziennych kontaktach , utrzymywania między pracownikami i wychowankami, zgodnie z zaleceniami GIS, dystansu minimum 1,5metra. INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE OBIEGU KORESPONDENCJI I ODBIORU PACZEK Załącznik NR.1
 6. Wprowadza się ograniczenie odbierania i wysyłania przesyłek pocztowych ( min.3x w tygodniu)
 7. Osoba upoważniona do odbioru przesyłek odbiera je z użyciem jednorazowych rękawiczek i umieszcza w szczelnie zamykanym, przeźroczystym worku, który umieszcza się w pomieszczeniu z lampą UV , i poddaje się promieniowaniu na czas 1 godz.
 8. Paczki wnoszone są przez kurierów na teren Zakładu i pozostawiane na zewnątrz przy wejściu, następnie przesyłka jest dezynfekowana przez pracownika Działu Ochronu, ubranego w jednorazowe rękawice, za pomcą rozpylonego ręcznym urządzeniem, płynem dezynfekcyjnym. PROCEDURA W RAZIE STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID - 19 ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
 9. Zgodnie z zaleceniami GIS z dnia 01.07.2020 w razie podejrzenia stwierdzenia zarażenia koronawirusem COVID – 19 u wychowanka Zakładu lub pracownika zaleca się natychmiastową izolację w izbie chorych.
 10. Poinformowanie drogą telefoniczną Dyrektora Zakładu oraz najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną stosowną do lokalizacji Zakładu.
 11. Poinformowanie przez Dyrektora Zakładu organu prowadzącego – Ministerstwa Sprawiedliwości o zaistniałej sytuacji.
 12. Odizolowanie osób mających kontakt z chorym.
 13. Rygorystyczne stosowanie się do zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA W/W PROCEDUR.


INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE OBIEGU KORESPONDENCJI I ODBIORU PACZEK – Załącznik NR.1

 1. Wprowadza się ograniczenie odbierania i wysyłania przesyłek pocztowych ( min.3x w tygodniu)
 2. Osoba upoważniona do odbioru przesyłek odbiera je z użyciem jednorazowych rękawiczek i umieszcza w szczelnie zamykanym, przeźroczystym worku, który umieszcza się w pomieszczeniu z lampą UV , i poddaje się promieniowaniu na czas 1 godz.
 3. Paczki wnoszone są przez kurierów na teren Zakładu i pozostawiane na zewnątrz przy wejściu, następnie przesyłka jest dezynfekowana przez pracownika Działu Ochrony, ubranego w jednorazowe rękawice, za pomocą rozpylonego ręcznym urządzeniem, płynem dezynfekcyjnym.

PROCEDURA W RAZIE STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID – 19 ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

 1. Zgodnie z zaleceniami GIS z dnia 01.07.2020 w razie podejrzenia stwierdzenia zarażenia koronawirusem COVID – 19 u wychowanka Zakładu lub pracownika zaleca się natychmiastową izolację w izbie chorych.
 2. Poinformowanie drogą telefoniczną Dyrektora Zakładu oraz najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną stosowną do lokalizacji Zakładu.
 3. Poinformowanie przez Dyrektora Zakładu organu prowadzącego – Ministerstwa Sprawiedliwości o zaistniałej sytuacji.
 4. Odizolowanie osób mających kontakt z chorym.
 5. Rygorystyczne stosowanie się do zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA W/W PROCEDUR.