Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer, e-mail: iod@odoplus.pl, tel. 533807040

Klauzula informacyjna serwisu:

 1. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Serwis nie wykorzystuje plików cookies i nie przetwarza żadnych danych osób odwiedzających.
 3. Autor serwisu nie prowadzi statystyk dotyczących liczby wejść na stronę.

Klauzula informacyjna kontaktu telefonicznego:

 1. Rozmowy telefoniczne przychodzące i wychodzące z ZP i SdN w Głogowie są nagrywane. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest umożliwienie jednoznacznej oceny rozmowy co do jej przebiegu na wypadek sytuacji spornych i kryzysowych. Zasady nagrywania (rejestrowania) rozmów telefonicznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie określa regulamin.
 2. Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
 3. To właśnie Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie – reprezentowany przez dyrektora zakładu Jarosława Komiasarka. Dane teleadresowe: ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów , email: sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §105 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postepowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
 8. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i §85 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klauzula informacyjna kontaktu poprzez e-mail:

 1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.
 2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
 3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie – reprezentowany przez dyrektora zakładu Jarosława Komiasarka. Dane teleadresowe: ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów , email: sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl.
 6. Przysługuje prawo:
  1. Dostępu do treści swoich danych.
  2. Sprostowania danych.
  3. Ograniczenia przetwarzania.
  4. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Żądania usunięcia swoich danych.
  6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:    
  1. Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
  2. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Pozostałe klauzule informacyjne dotyczące procesów zachodzących w związku z prowadzoną działalnością ZPiSDN w Głogowie