Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Dnia 21.11.2021r. w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie rozpoczęto realizację rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga – terapeutę Panią Annę Mazurkiewicz oraz pedagoga zespołu diagnostycznego Panią Iwonę Zaglaniczną. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło pięciu rodziców wychowanków tutejszej placówki.
Program ma na celu wspieranie rodziców w codziennych kontaktach z młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń to małe kroki ku stworzeniu głębszej relacji z synami, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi przygotowujących rodziców do stawiania granic w relacjach z synami po opuszczeniu przez nich placówki.
Tematyka zajęć:
Budowanie relacji dorosły – dziecko:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były respektowane,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań,
– uwalnianie wychowanków od grania narzuconych ról w domu, w szkole i w placówce,
– wspieranie procesu usamodzielnienia,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości rodziców i dzieci,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wykorzystywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, w niedzielę, po odwiedzinach tj. od godziny 12.00 do 16.00. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 12 grudnia 2021r.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest rekomendowanym programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów i wychowawców. Jest adresowany do osób dorosłych.