PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI po 7 latach realizacji w gimnazjum w ZPiSdN w Głogowie

Projekt ,,Będę kochanym i kochającym tatą” jest realizowany w naszym zakładzie od 2012 roku. Od 2014r. pracujemy z symulatorem niemowlęcia Real Care Baby 3. Wcześniej zajęcia praktyczne wykonywaliśmy z lalką pozyskaną od koleżanki, po jej dzieciach. W maju 2019r. dokonaliśmy kolejnego, corocznego retrospektywnego podsumowania i ewaluacji za ostatni rok.

Co zmieniło się od początku wprowadzenia i działalności w zakresie modelowania postaw podopiecznych ZPiSdN w Głogowie?

Corocznie dostosowywaliśmy program do możliwości i zainteresowań wychowanków, którzy występowali z nowymi potrzebami. Program wymagał ciągłej modyfikacji i dopasowania do gustów i potrzeb zmieniających się zapatrywań wychowanków.

Temat działania i liczba objętych programem wychowanków pozostały niezmienne:

,,Będę kochanym i kochającym tatą” – to całoroczny, cykliczny projekt przygotowujący wychowanków zakładu poprawczego do odpowiedzialnej roli ojca w rodzinie obejmujący przedsięwzięciem corocznie od 4 do 8 uczniów. W roku szkolnym – 2018/2019 do projektu zapisało się 11 chłopców, przy czym jeden nawet w maju ubiegłego roku rezerwował sobie termin na edycję w następnym roku . Z różnych powodów (m.in. regulamin, niedojrzałość psychiczna i emocjonalna, przeniesienie do innych zakładów, zmiana zapatrywań i postaw koleżeńskich wśród uczniów) zakwalifikowano w roku szkolnym 2018/2019 do programu 8 wychowanków.

Cele podejmowanych działań dobrze sprawdziły się na przestrzeni 7 letniej praktyki:

1-Kształcenie wychowanków zakładu poprawczego w zakresie właściwego funkcjonowania modelu rodziny, dorastania do odpowiedzialnej roli ojca.

2-Nauczenie przyszłego ojca opiekowania się partnerką od momentu poczęcia dziecka, poprzez okres ciąży porodu oraz postępowania z niemowlakiem i dorastającym dzieckiem.

3-Niepowielanie wzorców rodzin dysfunkcyjnych, z jakich często wywodzą się wychowankowie.

Widząc wymierne efekty świadczące o celowości podejmowanych działań kontynuowaliśmy projekt w kolejnych latach szkolnych.

Realizacja programu w roku 2019 przebiegała podobnie, jednak z pewnymi modyfikacjami, które były konieczne w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb wychowanków:

1-Korzystaliśmy z urządzonego w szkole kącika niemowlaka ze środków pozyskanych w wyniku akcji charytatywnej ,,Tata”.

2-organizowano konkursy literacko –plastyczne pt. Mój ojciec oraz Jakim ja będę ojcem.

3-Nabór wychowanków chętnych do uczestnictwa w projekcie odbywał się wg określonych kryteriów: m.in. pierwszeństwo mieli chłopcy posiadający już dziecko lub oczekujący na niego.

4-Część szkoleniowa projektu:

-spotkanie z pielęgniarką środowiskową ((choroby, antykoncepcja, współżycie z jedną partnerką, kulturalne nazewnictwo, zachowanie się i postępowanie wobec partnerki w ciąży, rozpoznanie i pomoc w momencie rozpoczynającej się akcji porodowej, przygotowanie do przyjścia na świat dziecka, podstawowe szczepienia, badania kontrolne, najczęściej występujące choroby wieku niemowlęcego, zapobieganie właściwe postępowanie z noworodkiem – czynności przy karmieniu, przewijaniu, podnoszeniu, kąpieli, usypianiu).

-spotkanie z prawnikiem (prawna regulacja kwestii ojcostwa, prawa i obowiązki ojca).

– spotkanie z księdzem (prawo kościelne wobec wczesnego ojcostwa),

-spotkanie z ojcem, wzorowym opiekunem rodziny, przedsiębiorcą, który mimo wielu przeciwności losu, dwukrotnego pobytu w zakładach karnych potrafił stworzyć wzorową rodzinę, założyć własną firmę. Osoba ta odwiedza obecnie zakłady karne i zakłady poprawcze przestrzegając, motywując i wskazując wzorce do naśladowania.

5-Część praktyczna projektu:

-indywidualna praca z symulatorem niemowlęcia Real Care Baby 3 każdego uczestnika projektu przez okres 24 godzin. Odczytywanie wyników w systemie. Wnioski, uwagi.

6- W dniu 23.05.2019r. dokonano w obecności zgromadzonych wychowanków ewaluacji projektu, prezentowano opiekę nad noworodkiem, pracę z symulatorem. Wykonano również gazetkę klasową – wystawę fotograficzną.

Uzyskane efekty w koku szkolnym 2018/2019:

1-Kształtowanie u 8 (zakwalifikowanych ) i 4 (którzy ukończyli) wychowanków zakładu poprawczego modelu właściwie funkcjonującej rodziny z dorastającym do tej roli odpowiedzialnym za siebie i przyszłą rodzinę ojcem.

2-Uświadomienie konsekwencji niekontrolowanego seksu, konieczności zabezpieczeń, jak również nauczenie kulturalnego nazewnictwa.

3-Wyrobienie u przyszłego, świadomego ojca umiejętności właściwego opiekowania się partnerką/żoną już od momentu poczęcia dziecka, poprzez okres ciąży, porodu.

4-Nauczenie postępowania z niemowlakiem, właściwej reakcji na jego potrzeby i wychowywania dorastającego dziecka.

5-Zdobycie umiejętności pracy w zespole.

6-Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami ze środowiska poza zakładem (m.in. położna, pielęgniarka środowiskowa, prawnik, ksiądz, wzorowy ojciec – przedsiębiorca, który potrafił wyjść z marazmu uzależnień).

Napotkane problemy w roku szkolny 2018/2019:

1-Pozyskanie osób do przeprowadzania bezpłatnych szkoleń w ramach wolontariatu.

2-Opieka nad uczniami w trakcie realizacji części praktycznej – opiekowania się symulatorem niemowlęcia (powód – konieczność dostosowania się do korzystania z wolnych pomieszczeń w zakładzie).

4- Obawa przed możliwym zaburzeniem płynności w realizacji projektu z powodu m.in. rotacji wychowanków (zwolnienie przez sąd, przeniesienie do innego zakładu, wypadki losowe itp.).

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:

1-Projekt ,,Będę kochanym i kochającym tatą” spełnił swoje zadanie w pełnej realizacji założeń w roku szkolnym 2018/2019. Cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków zakładu poprawczego.

2-Widzimy dużą potrzebę kształcenia wychowanków w tym zakresie. Świadczy o tym m.in. coraz większa liczba zgłaszających się uczniów, opinie o korzyściach przekazywane innym osobom, zapytania ze strony osób z innych środowisk.

3-Nadal szukamy do współpracy osób chętnie świadczących bezpłatną pomoc dla uczestników projektu w zakresie objętym tematyką ojcostwa.

4-W roku szkolnym 2019/2020 planujemy rozpocząć VIII edycję programu, pomimo wygaszenia gimnazjum i zmiany przepisów prawa oświatowego w zakresie obowiązkowości realizacji projektów edukacyjnych. Planujemy dokonać modyfikacji w kwalifikacji i określić nasze działania jako projekt resocjalizacyjny widząc pożyteczne efekty w pracy z młodzieżą zakładu poprawczego:

– w zakresie edukacji:

1-Wykształcenie poczucia odpowiedzialności i przygotowanie do wyzwania, jakie niesie założenie własnej rodziny, ze wskazaniem na rolę odpowiedzialnego męża (opieka nad partnerką/żoną w czasie ciąży) oraz kochającego (on kocha) i kochanego (przez całą rodzinę) tatusia.

2- Nauczenie opiekowania się noworodkiem, samodzielnego i bezpiecznego radzenia sobie z dzieckiem od najwcześniejszych chwil jego życia, rozwiązywania problemów w rodzinie.

2-Załatwianie w urzędzie spraw związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny.

3-Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową, antykoncepcja, nazewnictwo narządów intymnych.

-W zakresie wychowania:

1-Wykształcenie poczucia odpowiedzialności i przygotowanie do wyzwania, jakie niesie założenie własnej rodziny, ze wskazaniem na rolę odpowiedzialnego męża (opieka nad partnerką/żoną w czasie ciąży) oraz kochającego (on kocha) i kochanego (przez całą rodzinę) tatusia.

2- Nauczenie opiekowania się noworodkiem, samodzielnego i bezpiecznego radzenia sobie z dzieckiem od najwcześniejszych chwil jego życia, rozwiązywania problemów w rodzinie.

2-Załatwianie w urzędzie spraw związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny.

3-Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową, antykoncepcja, nazewnictwo narządów intymnych.

W zakresie profilaktyki;

1-Modelowanie zachowań społecznie akceptowanych.

2-Rozwinięcie i ukształtowanie wśród wychowanków przekonania o wartości rodziny, o którą warto zabiegać, nauczenie ich prawidłowego jej funkcjonowania, mimo przeszkód, jakie zostały przez nią stworzone.

W zakresie opieki:

1-Zbudowanie i rozszerzenie więzi między uczestnikami projektu poprzez nauczenie współdziałania w zakresie wzajemnej pomocy przy realizacji zadań.

2- Wymiana doświadczeń zdobytych podczas opieki nad młodszym rodzeństwem.

3-Praca z symulatorem niemowlęcia RealCare Baby- praktyczne działania opiekuńcze.

W zakresie organizacji i zarządzania:

2-Sporządzanie sprawozdań oraz umieszczanie informacji o realizacji działań na stronie internetowej zakładu, w gazetce zakładowej oraz na posiedzeniach rady zakładu.

3-Współdecydowanie w przypadku trudności wynikłych trakcie realizacji projektu.

W zakresie innych obszarów:

1-Współpraca ze środowiskiem w zakresie pomocy specjalistów: pielęgniarki środowiskowej z przychodni Astra-Med. – prywatnie żony wychowawcy naszego zakładu, prawnika (zakres prawa rodzinnego), księdza (zakres prawa kościelnego), przedsiębiorcy z Nowej Soli i in.

2-Współpraca w zakresie promocji rozpowszechniania działań.

Rada Pedagogiczna i Rada Zakładu podejmie w sierpniu 2019r. decyzję o dalszych losach projektu resocjalizacyjnego ,,Będę kochanym i kochającym tatą” w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

W imieniu współpracowników realizujących projekt ,,Będę kochanym i kochającym tatą”: P. Marty Kałabuk i P. Piotra Burby – serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomagały w realizacji trudnych działań nad projektem, a w szczególności: P. Dyrektorowi Zakładu – mgr Marianowi Chudzińskiemu, P. Dyrektorowi Szkół – mgr Jarosławowi Komisarkowi oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom – pracownikom Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie za pomoc, życzliwość i dobre rady w czasie 7 letniej współpracy.

Głogów,23.05.2019r.

Maria Ciosek